Past Presidents

 

Years Name
     1.    1951-1952    A.H.Dutton (March 1951/March 1952)
     2.    1952    Panos Lanitis (April 1952/June 1952)
     3.    1952-1953    Henry Martin Williamson
     4.    1953-1954    Phaedon G. Constantinides
     5.    1954-1955    Michael Theodossiou
     6.    1955-1956    Douglas R. Williamson
     7.    1956-1957    Nicos D. Solomonides
     8.    1957-1958    Stavros Pittas
     9.    1958-1959    Georgios Catsounotos
   10.    1959-1960    Nicos S. Roussos
   11.    1960-1961    Theseas G. Metaxas
   12.    1961-1962    Nicos Rossos
   13.    1962-1963    Nicos K. Pattichis
   14.    1963-1964    Kyriakos Hamboullas
   15.    1964-1965    Christodoulos Papadakis
   16.    1965-1966    Panicos Harakis
   17.    1966-1967    Arthur Skiadas
   18.    1967-1968    Basil Dimitriou
   19.    1968-1969    Fotis I. Colakides
   20.    1969-1970    Alex Peden
   21.    1970-1971    Emilios Michaelides
   22.    1971-1972    Phoebus V. Zachariades
   23.    1972-1973    Dr. Panicos Michaelides
   24.    1973-1974    Nicos Panou Lanitis
   25.    1974-1975    Dr.Andy N. Georgiades
   26.    1975-1976    Efstathios I. Papadakis
   27.    1976-1977    Nassos Covotsos
   28.    1977-1978    George Savva
   29.    1978-1979    Andreas I. Ionides
   30.    1979-1980    Nicos Countas
   31.    1980-1981    Joseph Markides 
   32.    1981-1982    Michael Polydorides
   33.    1982-1983    Marios Hamboullas
   34.    1983-1984    Xenis Xenopoulos
   35.    1984-1985    John P. Tiritas
   36.    1985-1986    Dimitris N. Solomonides
   37.    1986-1987    Takis Nemitsas
   38.    1987-1988    Christakis Georgiades
   39.    1988-1989    John C. Archontides
   40.    1989-1990    Costas Erotocritou
   41.    1990-1991    Artemios Zachariou
   42.    1991-1992    Joakem Charalambous 
   43.    1992-1993    Andreas Psillides
   44.    1993-1994    Glafcos Psyllakis
   45.    1994-1995    Costakis Lefkarites
   46.    1995-1996    Pavlos Pavlides
   47.    1996-1997    Tony Siakallis
   48.    1997-1998    Andreas Lamaris
   49.    1998-1999    George Georgiades
   50.    1999-2000    Adolfos Kannettis
   51.    2000-2001    Panicos Loizou
   52.    2001-2002    Antonis Christodoulou
   53.    2002-2003    Tony Antoniou
   54.    2003-2004    Costakis Kyriakides
   55.    2004-2005    Lefkios Tsikinis
   56.    2005-2006    Stelios Petropoulos
   57.    2006-2007    Christakis Tylliris
   58.    2007-2008    George Countas
   59.    2008-2009    Evis Christodoulides
   60.    2009-2010    Dinos Michaelides
   61.    2010-2011    Solon Voscos
   62.    2011-2012    Julius Markides
   63.    2012-2013    George Papadopoulos
  64.    2013-2014    Thasos Kyriakides
  65.    2014-2015    Vasilis Hadjivassiliou
  66.    2015-2016    Louis Loizou